eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Report z pretekov parnch ruov GP 2011
Peter, 17.09.2011 (5597 pretan)

Uplynulú sobotu 10. septembra 2011 sa uskutonil alší roník populárnej akcie pretekov parných rušov vo Zvolene. Na túto „parnú“ akciu som sa tešil, rovnako tak aj na stretnutia s kamarátmi. o všetko som v sobotu vo Zvolene zail sa dozviete z tejto fotoreportáe.

Preteky parných rušov „Grand Prix Slovensko“ patria medzi najväšie akcie svojho druhu v Európe. Tradine, od roku 1998, ich organizuje Klub historickej techniky Zvolen v spolupráci s ostatnými klubmi a za pomoci elezníc Slovenskej republiky, elezninej spolonosti Slovensko, a.s., elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s. a alších partnerov.
 
Zvolen nákladná stanica - slávnostne vyzdobená
GP Zvolen 2011
 
V sobotu som vstal o nieo skôr ako inokedy. Podujatie sa zaínalo o deviatej, preteky motorových vozov o desiatej a to som chcel by u na nákladnej stanici vo Zvolene. asu na cestu teda bolo dos, ale ja som mal ceste do Zvolena naplánovanú jednu zastávku pomimo. Na zvolenskú nákladnú stanicu som prišiel vas. Hne po príchode som sa zvítal s Norom a utekali sme na plošinové vozne sledova zápolenie motorových vozov. Pridal sa k nám aj Patrik, ktorý bol na pretekoch parných rušov prvý krát (no teda!). Priznám sa, e bolo to vemi pútavé zápolenie, ale parné rušne smrdia krajšie. Napriek tomu sme sa na zápolení motorových veteránov pobavili. Posádky troch motorákov predvádzali svoje umenie v obdobných disciplínach ako parné rušne, akurát plechovku piva nevozili na spojnici. Pravdepodobne najväšie pobavenie bolo poas disciplíny, pri ktorej jedna Lady cestovala nevedno odkia a nevedno kam a ešte bez cestovného lístka a nakoniec vysvitlo, e ona ani cestova vlakom nechcela.
 
Preteky motorových veteránov
GP Zvolen 2011  GP Zvolen 2011
 
Na plný dym...
GP Zvolen 2011  GP Zvolen 2011
 
Lady, u vám to jede...
GP Zvolen 2011
 
Pozor! Pozor! Pri tretej koaji je veselo!
GP Zvolen 2011
 
No konene došiel
GP Zvolen 2011
 
Pretoe po skonení pretekov motorových vozov sa obloha trochu vyjasnila, navrhol som svojim spoloníkom, eby sme mohli zájs pred Zvolen odfoti rýchlik Domicu, ktorý mal od stanice Krivá aha parný ruše 464.001 Ušatá v opatere nadšencov Prievidzského parostrojného spolku. Tak sa aj stalo, na rýchlik sme pokali pri výhybni Slatinka. Potom sme sa vrátili naspä na nákladnú stanicu vo Zvolene, kde u zaal hlavný program, preteky parných rušov.
 
Ušatá aká na svoju úlohu
GP Zvolen 2011
 
Na ele rýchlika
GP Zvolen 2011
 
Antipoiarny vlak
GP Zvolen 2011
 
Preteky majú svoju tradíciu a jednotlivé disciplíny sú pravidelným návštevníkom dôverne známe. Napriek tomu sa na podujatí stále dá dobre zabavi. V predchádzajúcom roníku súaili veké parné rušne, tento roník patril malým rušom. Zatia o z vekých parných rušov vyaruje sila a majestátnos, z malých parných rušov sála dynamika a hravos, asi aj preto sú príalivejšie pre úely takejto súae.
 
Veký býek
GP Zvolen 2011
 
Malý býek
GP Zvolen 2011
 
Návšteva z Rakúska
GP Zvolen 2011
 
Poská para
GP Zvolen 2011
 
Šikulka z Maarska
GP Zvolen 2011
 
erstvo zaúdené...
GP Zvolen 2011
 
Šikovnos a aj troška šastia nakoniec rozhodli o víazoch súae, ale spokojní mohli by všetci.  
 
Poka
GP Zvolen 2011
 
Maarka
GP Zvolen 2011
 
Zápolenie
GP Zvolen 2011
 
Jedna z atraktívnych disciplín
GP Zvolen 2011
 
Nebe, bo sa... GP Zvolen 2011
 
Na záver zhrniem, e pretekov sa zúastnili motorové vozne M 131.1053, M 131.1125, M 131.1443 a parné rušne 422.0108 (SR-MDC), 464.001 (SR-MDC), 423.041 (D), TKt 48.191 (PKP), 17c 372 (OeSEK), III 175.27 (MÁV).
 
Parná nádhera
GP Zvolen 2011
 
enská krása
GP Zvolen 2011
 
Parná nádhera a enská krása dokopy
GP Zvolen 2011
 
A na záver klasika - sud na koaji
GP Zvolen 2011
 
Cenné trofeje akajú na víazov
GP Zvolen 2011
 
Jeden cmuk pre víazov GP Zvolen 2011 - congratulation!
GP Zvolen 2011 
 
V depe mohli návštevníci obdivova viaceré motorové rušne. Na stanici bol vystavený pápeský vlak blahoslaveného Jána Pavla II. Totus Tuus. Okrem toho tu bol vystavený aj pancierový vlak Štefánik a koajisko modelovej eleznice, take návštevníci si mohli vybra z bohatej ponuky.  
 
Traja slepci
GP Zvolen 2011
 
Vlak blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý odkázal Slovákom: NEBOJTE SA!!
GP Zvolen 2011
 
V rámci akcie boli pre verejnos vypravené viaceré mimoriadne historické vlaky, v ktorých sa mohli návštevníci na podujatie privies aj odvies.
 
Ranný mimoriadny vlak z Banskej Bystrice
GP Zvolen 2011
 
Popoludajší mimoriadny motorový vlak
do Banskej Štiavnice, Kremnice a Hliníka nad HronomIMG_5037_gp260  GP Zvolen 2011
 
Video z pretekov cca 10 min. (otvára sa v novom okne)
Video - cca 10 min.
  
Na záver chcem poakova organizátorom, predovšetkým KHT Zvolen,  a tie Pánovi Moderátorovi podujatia, e si rozmyslel svoje vlaajšie rozhodnutie a aj ten 13. roník odmoderoval k úplnej spokojnosti nás všetkých návštevníkov. Vaka Vám! Fotografie z akcie GP 2011 sú vo fotoalbume. © autor, ktorý dodáva, e bolo super

Home